Regulamin rozgrywek

REGULAMIN DZIERZGOŃSKIEJ LIGI FUTSALU
SEZON 2019/2020

Artykuł I – Cel rozgrywek

§ 1.

Celem rozgrywek jest popularyzacja piłki nożnej pięcioosobowej w Polsce oraz wyłonienie najlepszej drużyny, której przyznany zostanie tytuł mistrzowski Dzierzgońskiej Ligi Futsalu.

Artykuł II – Organizator rozgrywek

§ 1. 

Organizatorami D.L.F. jest Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne w Dzierzgoniu przy aktywnym wsparciu władz Miasta i Gminy Dzierzgoń.

 1. Organizator:
 • opracowuje terminarz rozgrywek
 • weryfikuje wyniki spotkań
 • rozpatruje protesty zgłoszone przez drużyny w trakcie rozgrywek
 • dokonuje obsady sędziowskiej współdziałając z Wydziałem Sędziowskim PZPN
 • prowadzi ewidencję zawodników oraz statystykę rozgrywek
 1. Organizator jest zobowiązany zapewnić:
 • odpowiednią ilość piłek do gry
 • szatnie z natryskami i ciepłą wodą
 • sędziów do prowadzenia spotkań

Artykuł III – Terminy i miejsce rozgrywania spotkań

§ 1.

 1. Rozgrywki prowadzone są zgodnie z terminarzem dostarczonym kierownikom drużyn przed inauguracją rozgrywek.
 2. Terminarz przedstawiony przed rozgrywkami obowiązuje wszystkie drużyny uczestniczące w D.L.F.
 3. Spotkania D.L.F. rozgrywane są w piątki i soboty w Centrum Sportowo-Rekreacyjnym w Dzierzgoniu.

§ 2.

 1. O rzeczywistym rozpoczęciu meczu decyduje sędzia prowadzący spotkanie. Jeżeli jedna z drużyn nie będzie gotowa do gry i nie stawi się na boisku w terminie ustalonym przez Organizatora, sędzia ma prawo odgwizdać koniec zawodów.

 2. Każda drużyna, uczestnicząca w rozgrywkach może w trakcie całego sezonu „oddać” walkowerem dwa spotkania. Konsekwencje nie rozegrania meczu jest przyznanie przeciwnikowi 3 pkt. (wynik jest weryfikowany na 0:5).

 3. Trzecie spotkanie „oddane” walkowerem przez ten sam zespół powoduje jego wycofanie z rozgrywek.

 4. W przypadku, wycofania zespołu, o którym mowa w pkt. 3, pozostałe mecze w rozgrywkach zostaną zweryfikowane jak walkowery na korzyść przeciwników (wynik 0:5). 

Artykuł IV – Terminy i miejsce rozgrywania spotkań

§ 1.

Do rozgrywek Dzierzgońskiej Ligi Futsalu zostaną dopuszczone zespoły, które dopełnią następujących formalności:

 1. Przedstawią pisemne zgłoszenie zespołu zawierające: dokładną nazwę drużyny, oświadczenia o zdolności do gry poszczególnych zawodników, adres korespondencyjny i numer telefonu kontaktowego przedstawiciela drużyny uprawnionego do podejmowania decyzji techniczno-organizacyjnych.
 2. Wpłacą do Organizatora wpisowe w wysokości 1000 zł do 25. 11. 2019 roku.

 Artykuł V – Zgłoszenia zawodników do gry

§ 1.

 1. Drużyna może liczyć maksymalnie 14 zawodników
 2. Pisemne zgłoszenie (na druku firmowym) zawodników powinno zawierać ich dane osobowe: imię i nazwisko, pesel, własnoręczny podpis uczestnika, a w przypadku zawodnika niepełnoletniego, którzy nie ukończyli 18 lat wymagana jest także pisemna zgoda na grę, podpisaną przez rodzica lub prawnego opiekuna.

 3. W rozgrywkach mogą uczestniczyć tylko zawodnicy, którzy ukończyli 16 lat.

 4. Niewykorzystane miejsca z 14-osobowej listy przedłożonej przed rozgrywkami, będzie można uzupełniać do końca rozgrywek. W wyjątkowych sytuacjach uzupełnienie listy następuję za zgodą Organizatorów.

 5. W każdej drużynie mogą brać udział zawodnicy zrzeszeni (maksymalnie 4 zawodników z bramkarzem włącznie) . W trakcie meczu na boisku może przebywać jednocześnie tylko 3 zawodników zrzeszonych (włącznie z bramkarzem). Za piłkarza zrzeszonego uważa się zawodnika występującego w zespole od B Klasy do Ekstraklasy (boiska trawiaste) oraz ekstraklasy, I i II ligi Futsalu. Nie dotyczy to zawodników występujących w rozgrywkach juniorskich.

§ 2.

Zawodnika uznaje się za uprawnionego do gry w danym zespole, jeżeli jego imię i nazwisko znajduje się na zbiorczej liście drużyny, potwierdzonej przez Organizatora.

§ 3.

Do gry w danym meczu uprawnionych jest 14-stu zawodników, których nazwiska są wpisane w protokół meczowy, kierownicy drużyn zobowiązani są przed każdym swoim meczem do czytelnego wpisania do protokołu numerów zawodników, zgodnie z ich numerami na koszulkach .

§ 4.

Wpisywanie zawodników do protokołu meczowego jest możliwe tylko przed rozpoczęciem spotkania.

Niedopuszczalne jest uzupełnianie bądź dopisywanie zawodników w trakcie rozgrywania meczu.

§ 5.

Kapitanowie drużyn mają prawo wnieść protest dotyczący tożsamości zawodników drużyny przeciwnej. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących uprawnienia do gry, kapitan drużyny ma prawo zażądać okazania dowodu tożsamości, który pozwoli stwierdzić zgodność danych osobowych zawodnika i jego przynależności do drużyny. Jednocześnie organizator zobowiązuje zawodników do posiadania przy sobie dowodu osobistego.

W razie nie okazania dowodu tożsamości zawodnik nie może grać w tym spotkaniu. Protesty kapitanów odnośnie tożsamości zawodników mogą być składane najpóźniej do końca spotkania lub 15 minut po jego zakończeniu u sędziego prowadzącego zawody. Arbiter powinien treść protestu umieścić w sprawozdaniu sędziowski.   W przypadku stwierdzenia faktu gry osoby nieuprawnionej (brak zgłoszenia do zespołu lub zawodnik powinien pauzować za żółte lub czerwone kartki) drużyna, w której wystąpił taki zawodnik zostaje ukarana walkowerem technicznym, a sam zawodnik karą zakazu gry w 5 kolejnych meczach swojego zespołu. Protesty złożone po upływie 15 minut po zakończeniu meczu nie będą rozpatrywane.

Artykuł VI – przepisy gry

§ 1.

 1. W rozgrywkach D.L.F. obowiązują ogólne przepisy gry w Futsal ustalone przez Komisję PZPN ds. Futsalu.

 2. Do prawidłowego egzekwowania przepisów upoważnieni są sędziowie, wyznaczeni przez Organizatora.

Artykuł VII – system rozgrywek

§ 1.

 1. Dzierzgońska Liga Futsalu rozgrywana jest gry ,,każdy z każdym” w systemie dwurundowym.

 2. O kolejności miejsc w tabeli decydują kolejno:
 • większa ilość zdobytych punktów
 • korzystniejszy bilans pomiędzy zainteresowanymi drużynami; w przypadku, gdy jednakową ilość punktów zdobędą więcej niż 2 zespoły, wówczas sporządza się tzw. „małą tabelę” uwzględniającą tylko wyniki pomiędzy zainteresowanymi drużynami.
 • korzystniejsza różnica bramek
 • większa ilość zdobytych bramek
 • dodatkowy mecz – rzuty karne.
 1. Mecze ligowe punktowane są następująco: zwycięstwo – 3 pkt.; remis – 1 pkt., porażka – 0 pkt.

 Artykuł VIII – oświadczenia i ubezpieczenia zawodników

§ 1.

 1. Drużyny przystępujące do turnieju podpisując kartę zgłoszeniową deklarują brak jakichkolwiek przeciwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w turnieju, jak również zgodę na przetwarzanie danych osobistych i publikacje wizerunku.

 2. Organizator nie zapewnia ubezpieczenie zawodników od następstw nieszczęśliwych wypadków. W związku z tym, każdy zawodnik biorący udział w turnieju zobligowany jest do podpisania oświadczenia, że bierze pełną odpowiedzialność za ewentualny nieszczęśliwy wypadek z jego udziałem.

Artykuł IX – Ubiór zawodnika

§ 1.

 1. Drużyny biorące udział w rozgrywkach D.L.F. zobowiązane są do występowania w jednolitych koszulkach, przy czym bramkarze obydwu zespołów muszą różnić się ubiorem od pozostałych zawodników. Kapitan drużyny powinien posiadać na ramieniu opaskę, wskazującą jego funkcję. W przypadku gdy obydwa zespoły przystąpią do spotkania w bardzo podobnych strojach, obowiązek zmiany ubioru spada na drużynę gospodarzy.

Artykuł X- Sędziowie

§ 1.

Spotkanie sędziuje dwóch sędziów neutralnych w składzie: sędzia główny oraz asystent.

Artykuł XI – Protokół z zawodów

§ 1.

 1. Druk protokołu dostarcza Organizator.

 2. Kierownicy drużyn zobowiązani są przed pierwszym swoim meczem do czytelnego wpisania (DRUKOWANYMI LITERAMI) do protokołu imion i nazwisk swoich zawodników, zgodnie z numerami na koszulkach.

 3. Kierownicy drużyn zobowiązani są przed każdym swoim meczem do czytelnego wpisania do protokołu numerów zawodników, zgodnie z ich numerami na koszulkach i dostarczenie protokołu do stolika 15 minut przed swoim meczem.

 4. Po zakończonych zawodach sędzia wypełnia sprawozdanie dotyczące nałożonych kar indywidualnych, przedkładając kierownikom drużyn do podpisu i przekazując im po jednej kopii.

 5. Na podstawie protokołów sędziowskich Organizator sporządza komunikat z całej kolejki. 

 Artykuł XII – Nagrody

§ 1. 

 1. Zespoły, które zajmą w końcowej klasyfikacji D.L.F 1, 2 i 3 miejsce, otrzymają puchary, dyplomy oraz nagrody.

 2. Organizator prowadzi klasyfikację na „Najlepszego strzelca” , ,, Najlepszego bramkarza” oraz ranking „Fair Play”. 

Artykuł XIII – Sankcje karne

§ 1. 

 1. W rozgrywkach obowiązują kary indywidualne w postaci napomnień (żółta kartka) oraz wykluczeń (czerwona kartka). Ocena rodzaju przewinienia zależna jest tylko i wyłącznie od decyzji sędziego prowadzącego zawody.

 2. Wszystkie sprawy związane z karami i wykroczeniami rozpatrywane będą przez Organizatora w oparciu o sankcje karne przedstawione w dalszej części niniejszego regulaminu. Podstawą do wyciągnięcia konsekwencji w stosunku  do zawodnika ukaranego karą indywidualną jest tylko i wyłącznie pisemny opis zawarty w sprawozdaniu sędziowskim.

 3. Zawodnik po otrzymaniu kary wykluczenia (cz. kartka) automatyczne nie może brać udziału w najbliższym spotkaniu swojej drużyny. Jego ewentualny udział w kolejnych spotkaniach uzależniony jest od otrzymania orzeczenia Organizatora o wysokości kary.

 4. Organizator nadzoruje ilości oraz jakości kar nakładanych na zawodników podczas rozgrywek.

 Artykuł XIV – Wymiary kar

§ 1. 

 1. Kara zakazu gry w jednym spotkaniu – za przewinienie polegające na:
 • rozmyślnym zatrzymaniu w sposób niedozwolony przeciwnika (lub piłki ręką) będącego w korzystnej sytuacji do zdobycia bramki (akcja ratunkowa)
 • otrzymaniu przez zawodnika czwartego kolejnego napomnienia (ż.k.)
 1. Kara zakazu gry w dwóch kolejnych spotkaniach – za przewinienia polegające na:
 • otrzymaniu przez zawodnika siódmego kolejnego napomnienia (ż.k.)
 1. Kara zakazu gry w trzech kolejnych spotkaniach – za przewinienia polegające na :

  a) gwałtownym protestowaniu zawodnika przeciw decyzji sędziego , używając w stosunku do niego słów wulgarnych i obelżywych.

  b) Popełnienie przez zawodnika innego rodzaju czynu, który sędzia uzna jako wybitnie nie sportowe zachowanie.

  c) Kara zakazu gry w czterech kolejnych meczach za 10 napomnienie ( żółta kartka).

 2. Kara zakazu gry w pięciu kolejnych spotkaniach – za przewinienie polegające na:

  a) grze brutalnej – rozmyślnym kopnięciu lub usiłowaniu kopnięcia przeciwnika lub współpartnera

  b) grze brutalnej – rozmyślnym uderzeniu lub usiłowaniu uderzenia przeciwnika lub współpartnera

 3. Kara zakazu gry w każdym kolejnym meczu, po otrzymaniu jedenastego i każdego kolejnego napomnienia    (żółta kartka = kara zakazu gry)

 4. Zawodnik po uzyskaniu w meczu wykluczenia (cz.k) wynikającego w konsekwencji dwóch napomnień (ż.k.), może grać w następnym spotkaniu swojej drużyny. W ewidencji kar będą zapisane 2 napomnienia.

 5. Kara dyskwalifikacji na okres 6 miesięcy i więcej, zostaje udzielona zawodnikowi za przewinienie polegające na czynnym znieważeniu lub usiłowaniu znieważenia sędziego związkowego lub przygodnego.

 6. Kary indywidualne obowiązują zawsze w najbliższych spotkaniach drużyny.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany wymiaru kary dla winnego zawodnika w sytuacji gdy nastąpią dodatkowe okoliczności lub zaistnieją trudności w zakwalifikowaniu przewinienia do odpowiedniego punktu  niniejszego artykułu.

 8. Kierownik każdej drużyny zobowiązany jest do ewidencjonowania kar nałożonych na poszczególnych zawodników w swojej drużynie.

Artykuł XV – Postanowienia końcowe

§ 1.

 1. Niniejszy regulamin jest jedyną podstawą rozgrywek Dzierzgońskiej Ligi Futsalu w sezonie 2019/2020. Powoływanie się na przypadki i precedensy z poprzednich rozgrywek jest niedopuszczalne.

 2. Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje jedynie Organizatorowi, który może dokonywać zmian w jego treści, ale nie trakcie trwania danej edycji rozgrywek.

 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, obowiązują przepisy dyscyplinarne PZPN. 

Załączniki:
Nr 1 Zgłoszenie drużyny do rozgrywek DLF
Nr 2 Zgoda rodziców na udział w DLF niepełnoletniego
Nr 3 Protokół meczowy